Toto je seznam pouze virtulnch dar, kter novomanel Tobolovi dostali.
Krom virtulnch dostali taky spoustu skvlch skutench dar :o)
Nzev Pn/vzkaz Stav Obrzek
100% spolehlivý set dvou komunikátorùVšestrannì použitelné nejen na ranèi, farmì èi statku ale pøedevším v uèebnì èi terénním cvièení. Umožòuje struènou a jasnou formulaci požadavku a pøispívá tak rychlému dosažení výsledku.
Zdatné dvojice po èase cvièení mohou dosáhnout i pøíkladného souladu.

Pøeju Vám, a nám jimi oznamujete jen samé radostné události. IvKa
zaplaceno
14 dni v casa Lucia/ La PalmePrejeme Vam aby Vam to stesti tak palilo jako slunce a sopka na La Palme
Werner a Eugenie
vybráno
5 + 4Chcete novomanžele obdarovat nìèím, co opravdu (ale opravdu :) využijí?
Chcete se urèitì trefit do jejich vkusu?
Nechcete, aby se jim sešlo pìt žehlièek a ètyøi toustovaèe?
Pak máte jedineènou šanci!

mì pøišlo líto, že by nedostali ty žehlièky... štambi


zaplaceno
do domu s mozaikouPohodu...lásku...klid...štìstí...smích...prostor...pøeji vám...furt.
no a v neposlední øadì...mozaiku :-)
Helèa
zaplaceno
Domeèek na poèasíAby jste vždycky mìli jasno.

Jirka a Martina
zaplaceno
Dostihy a sázkyBáro a Péo, a Vám konì jdou!!!:-)

Blanka(Bl-)&Eliška
zaplaceno
Dupaèky pro 7 trpaslíkùK velkému domu velká zahrada.
A taková se trpaslíky jen hemží.

Tak a trpaslíèci nebìhají jen tak.

Eva, Jarda, Otík a Toník
zaplaceno
Dvojsedlo na konìPøejeme bezva spoleènou jízdu životem!

Medvìdi (Eva, Michael, Mara a Vašek)
zaplaceno
Elixír láskyTento magický preparát, vyrábìný v laboratoøích firmy Gandalf a Balrog, s r.o, dává bonus +5 ke každému hodu na trvanlivost manželství. V pøípadì trvanlivosti skálopevné (což pøedpokládáme) lze využít aspoò jako sùl do koupele, zob pro exotické ptactvo nebo zálivku do salátu. Dobrou chu a hodnì úspìšných hodù na všechno možné pøejí

Vilma a Martin Klímovi
(plus pøíšery Hedvika, Alžbìta a Karolína Uršula)
zaplaceno
hrábì na senoK té kose se vám budou jistì hodit!!!
A se vám dobøe hrabe a a vám z toho nehrábne :)))).
To vám pøejí
Katka, Petr, Mikuláš, Markéta a Cyril
zaplaceno
Jedna noc v Wanaka Springs Lodge ****Když už se vydáváte na spoleènou cestu, tak se vám urèitì bude hodit rezervace ubytování na Novém Zélandì.
Prý je tam moc hezky, doufám, že nám odtud pošlete pohled :o)

Marcela
zaplaceno
Kolo od vozuPøi umístìní na komínì, stožáru èi hradní vìži poslouží jako vhodné lákadlo pro èápy, kteøí by mohli novomanžele v dohledné dobì navštívit.

Bara, Filip, Katka, Zofka
zaplaceno
Koš na baterkyPro ilustraci, co všechno se dnes dá sehnat, a s pøáním, abyste si i nadále užívali èistých radostí, které život poskytuje.

Zuzka a ESE
zaplaceno
KosaA máte brzy kde kosit :o)

Virtuální dárce
zaplaceno
Kukaèkové hodinyKuku kuku kuku, hrdlièèin zval ku lásce hlas...
romantické, uklidòující, vkusné a praktické! Takové hodiny nesmí chybìt v inventáøi žádné mladé rodiny!
...kde borový zavánìl háj...
Jana a Pieter
zaplaceno
Kùò pro každý vìkPøítel, který je vždy k dispozici a nekope :)
Vía

...a navíc moc nežere
Marek

Vše nej!
zaplaceno
Modré z nebetaková praktická záležitost do domácnosti :) Honzazaplaceno
Mravenèí akváriumstádeèko velmi pracovitých zvíøátek, vhodné k úklidu drobkù pod stolem, nebo k peèlivému pozorování za dlouhých zimních veèerù

Makub, Lenka, Ondrášek, Ivánek, Katuška
zaplaceno
Pár metrákù sádryCo nespotøebujete na fixaci zlomenin, mùžete využít pøi stavebních úpravách. (Tak a ji prostavíte nejlépe všechnu ;))
--Petr
zaplaceno
Past na liškuTo aby se poèet lišek v okolí udržel v normì :-)

Daniela (lištièková)
zaplaceno
Pet Eye View Digital Camera 2pcAutomatický foák na obojek, a hned dva kusy - pøesnì to potøebuje vaše nová rodina pro ještì bližší soužití se zvíøecími miláèky!
K objednání na http://www.thinkgeek.com/homeoffice/pets/afbc/
Rumun, Monèa, Leontýnka, Kryštof
zaplaceno
Podkova pro štìstíOd Mateho a Luckyzaplaceno
poukázka na levný a spolehlivý pracovní dozorAž najdete ten pravý domek se stájemi a pastvinami, za humny les a kolem potok, možná si jej pøeci jen budete chtít trošku poupravit a možná, že nebudete na drobné stavební úpravy sami... pak se Vám jistì bude hodit :-)
Julie a Honza
zaplaceno
Ptaèí budka a krmítkoOd Èepièek. Abyste vìdìli, kde vám co lítá. zaplaceno
Rodinný krbA vás høeje!
Pøejí Kamèa, Tomáš a Bìtuška Tichých
zaplaceno
Ruchadlo, nebo co se tak na tom venkovì teï používá...Spoustu radosti a rušné zábavy s mým dárkem :)

Vlaada
zaplaceno
Sazenice oskeruše, mišpule, rakytníku, kdoulonì, døínu a moruše....abyste pøípadnì mìli i co do pusy.
Alenka
zaplaceno
stádeèko Kozy kamerunské....co nepokosí kosa, spase koza...
a se stádeèko krásnì množí pøejí Jiøí, Monika a Vojtíšek Tobolovi
zaplaceno
Tuna senaMísto manželské postele pro pohodlné spaní (a nebo to dejte sežrat koním).

Bobby, Petra, Anièka, Maa, Emma, Mikuláš
zaplaceno
Valník kravského hnojeNení nad to poøádnì si zahnojit.
Martina+Marek+Filip
zaplaceno
Zahradní houpaèkaPro chvíle pohody (i ty druhé), a se vám daøí, pøeju všechno nej nej nej milazaplaceno
Zahradní lehátka pro pohodu a relaxaciPohoda a relaxace jsou pochopitelnì tìmi nejdùležitìjšími èinnostmi, které mùžete na vaší farmì, ale také mimo ni, provozovat.
Pro jejich usnadnìní vám zasíláme tento praktický pár zahradních lehátek.

David, Hanka, Martin, Ondøej, Tomáš Engstovi
zaplaceno
Základní kmenna hobití ekodomeèek ve stylu www.simondale.net/house.

A se vám dobøe bydlí.

Medvìdi
zaplacenoZískejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Staí si k jedné z tchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 K!
Objednat